Normativa d’ús de Geocamp

  1. Les normes de publicació pels autors dels itineraris apareixen indicades en els diversos “globus informatius” de la pròpia aplicació informàtica. Tots els aspectes formals són d’obligat compliment per tal que un itinerari sigui acceptat per ser publicat.
  2. L’aplicació informàtica de GEOCAMP ofereix una “plantilla” a la que s’ha d’adaptar cada itinerari. L’estructura i contingut de cada un dels camps haurà de ser emplenat d’acord amb les normes de publicació. El procés d’edició d’un itinerari pot ser laboriós. És per això que, l’aplicació permet gravar i conservar les modificacions.
  3. Un cop completat totalment el procés d’edició, l’autor tindrà que “canviar l’estat del document” per tal que aquest pugui ser sotmès a un procés de revisió. Els responsables de la gestió de GEOCAMP remetran els originals a un mínim de dos revisors externs que formaran part d’un Consell Assessor. Si es considera necessari, es podrà ampliar el número de revisors o sol•licitar informes a experts en geologia regional de la zona abordada per l’itinerari. Els responsables de GEOCAMP notificaran a l’autor o primer firmant l’acceptació o no del seu original per a la seva publicació o sol•licitaran, si és precís, les modificacions requerides per a la seva acceptació. Un cop acceptat i publicat l’itinerari, s’admetran modificacions sempre que contribueixin a millorar el seu contingut o suposin la correcció d’errors no detectats.
  4. GEOCAMP no es fa responsable de l’originalitat absoluta dels textos o figures dels itineraris publicats tot i que aquests hagin estat reservats. Els propis autors seran responsables davant la llei.