Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Després de l'excursió

Quan el treball de camp en Geologia forma part d’un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge l’objectiu que principalment es persegueix és que l’alumnat assoleixi una sèrie de coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Des d’aquesta òptica, la preparació de la sortida aporta el bagatge teòric-pràctic previ necessari per al seu desenvolupament. L’activitat de camp en sentit estricte comporta l’exercitació, sobre tot, d’un seguit de metodologies encaminades a saber fer observacions de la realitat que permetin millorar els coneixements inicials.

La darrera fase de l’activitat de camp que correspon a l’elaboració d’un model interpretatiu dels afloraments se sol iniciar in situ, però sovint per motius de temps, convé acabar-la a l’aula. Per tant, els apartats 6 i 7 de les "Pautes d’observació per a l’estudi d’afloraments" poden realitzar-se directament al camp, o bé, posteriorment a l’aula.

Recordem que amb l’ajut de l’anomenada "Guia d’inferències" es pot iniciar aquest procés d’interpretació, on a partir del problema plantejat i les observacions fetes anem fent les inferències que ens porten a les conclusions. Finalment, en ordenar les conclusions, obtindrem una seqüència d’esdeveniments ordenats en el temps, de més antic a més modern. Si en les activitats de camp s’han visitat diferents afloraments, la integració de tota la informació en un tall de conjunt i l’elaboració del model interpretatiu global poden ser també motiu de treball posterior a l’aula.

A partir del nivell de batxillerat i sobretot a la universitat, es pot demanar que l’alumnat presenti un informe de l’activitat de camp realitzada, que ajuda a clarificar les observacions fetes a cada aflorament i a raonar les conclusions obtingudes, consultant també referències bibliogràfiques. Un guió orientatiu d’aquest informe el podeu observar si cliqueu aquí (veure en format .doc).

En el cas dels afeccionats o estudiosos de la Geologia, desprès de la sortida de camp s’aprofita per ordenar i classificar les mostres recollides, passar en net les anotacions de camp i consultar bibliografia per relacionar les observacions fetes amb les realitzades per altres persones.