Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Disciplines geològiques

Climatologia

Part de la geografia que estudia els climes i els classifica.

Cristal·lografia

Part de la mineralogia que estudia la matèria cristal.lina, formes, estructures i propietats dels cristalls i la seva classificació.

Edafologia

Ciència que es troba a cavall de la geologia i la biologia, que estudia la formació, classificació i dinàmica dels sòls.

Estratigrafia

Part de la geologia que estudia, interpreta, etc. les roques sedimentàries en relació a les adjacents en quant a relació temporal i correlació amb altres unitats pròximes o llunyanes.

Geocronologia

Part de la geologia que estudia i aplica els mètodes de datació de les roques, té dues branques: la datació relativa i l’absoluta.

Geodinàmica

Part de la geologia que estudia els processos geològics, accions i resultats de la modificació del relleu causats tant pels agents geològics externs (vent, precipitació…) o interns (vulcanisme, sismicitat, orogènies). Es divideix, així, en dues parts: geodinàmica externa i interna.

Geofísica

Part de la geologia que aplicant els mètodes físics (gravetat, magnetisme) estudia la terra des de les capes internes (estructura de la terra) fins les externes (vents, marees, etc.).

Geologia

Ciència que estudia la composició, estructura, morfologia, dinàmica i edat de la Terra i s’estructura en les branques de mineralogia, cristal·lografia, petrologia, geodinàmica externa i interna, geoquímica, tectònica, estratigrafia, sedimentologia, geomorfologia, paleontologia, geologia històrica i geologia aplicada.

Geologia aplicada

Part de la geologia que estudia de l’aplicació dels coneixements de la geologia a les diverses activitats humanes, en concret al desenvolupament: agricultura, recursos, geotècnia.

Geologia estructural

Part de la geologia que estudia la disposició i estructura interna de les roques, de fet és molt semblant a la tectònica però aquesta darrera s’ocupa en sentit regional i l’estructural a petita escala

Geomagnetisme

Part de la geofisica que estudia el magnetisme terrestre i l’aplicació d’aquest a l’estudi de l’estructura de la terra, deriva continental o recerca de recursos, etc.

Geomorfologia

Part de la geologia que estudia el relleu de la Terra, tant continental com oceànic, i n’infereix les causes que l’han originat i l’evolució que presenta. Hi ha diferents branques en funció de les àrees o metodes que s’estudien (g. àrida, climàtica, dinàmica, etc.)

Geoquímica

Part de la geologia que estudia la distribució dels diferents elements químics i isòtops en diferent indrets de la Terra, embolcalls, sediments, etc.,així com les reaccions que tenen lloc.

Geotècnia

Part de la geofísica que aplica els coneixements d’aquest branca a la solució de problemes d’enginyeria civil (contrucció de ponts, preses, etc.).

Geotèrmia

Part de la geofísica que s’ocupa de l’estudi de la calor i temperatures internes de la Terra, fonts de calor i propietats tèmiques dels materials.

Gravimetria

Part de la geofísica que s’ocupa de l’estudi de les anomalies del camp gravitatori terrestre i n’explica les causes associant-ho a jaciments minerals, etc.

Hidrogeologia

Part de la geologia aplicada que estudia les aigües subterrànies i la seva relació amb les superficials i la precipitació i ho aplica a l’abastiment d’aigua i als problemes derivats de la sobreexplotació o contaminació.

Mineralogia

Part de la geologia que estudia la formació i propietats dels minerals i n’estableix una classificació i l’estructura cristal·logràfica.

Petrografia

Part de la geologia que tracta de la descripció i classificació de les roques, essent una part de la petrologia que se n’ocupa de l’estudi en totes les seves vessants.

Petrologia

Part de la geologia que estudia les roques, les descriu, n’investiga l’origen i n’estableix una classificació, així com l’evolució en el temps. És un terme més ampli que la petrografia.

Sismologia

Part de la geofisica que estudia els sismes i els seus efectes i la manera de propagació de les ones com a eina per estudiar l’estructura interna de la Terra. Per extensió estudia també qualsevol fenomen vibratori artificial (per a la prospecció geofísica).

Tectònica

Part de la geologia que s’ocupa de l’estudi de l’estructura de l’escorça, és a dir, el conjunt de deformacionas que experimenten les roques superficials, origen i evolució. La Tectònica tracta les estructures en sentit molt ampli mentre que la geologia estructural les tracta més en detall, no obstant això es poden considerar com a sinònims.

Paleontologia

Branca de la geologia (i biologia) que estudia els éssers vius del passat (essencialment els fòssils), la seva morfologia i tipus de vida, també n’estableix la filogènia i la classificació. La paleontologia al mateix temps és una eina important per a la datació de les roques en base al contingut fòssil.