Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Aspectes a estudiar en observar un aflorament

L’estudi dels afloraments és la base per estudiar els materials que formen l’escorça de la terra. Constitueix part de l’anomenat treball de camp del geòleg o geòloga.

En l’aflorament hi trobem, generalment, a la part alta la capa de vegetació, a continuació un nivell de materials constituït tant per matèria orgànica procedent de degradació de la vegetació com per matèria mineral procedent de l’alteració de les roques. Aquest nivell que suporta la vegetació l’anomenem sòl. Per sota del sòl parlem del subsòl en sentit ampli integrat per les formacions rocoses.

Un bon estudi de l’aflorament ens ha de permetre d’obtenir la informació necessària per interpretar la formació del subsòl. Cal que doni informació sobre:

  • Els tipus de materials: roques presents i altres components.
  • L’estructuració dels materials en unitats formades per capes o no i la seva situació a l’espai, diàclasis, falles, etc.
  • La relació entre les unitats de materials, és a dir, l’ordre d’antiguitat.

La interpretació d’aquestes característiques permet obtenir la successió d’esdeveniments que han tingut lloc al llarg del temps per formar els materials observats i les seves característiques, el que constitueix la història geològica d’aquest territori.

L’estudi dels aflorament comporta la iniciació en el treball de camp, el qual pretén recollir de l’observació directa del lloc objecte d’estudi el màxim d’informació possible per a la seva posterior interpretació. Com amb tot treball d’observació cal tenir una guia que ens ajudi a recollir la informació. Per això us proposem unes pautes d’observació per a l’estudi d’afloraments que caldrà que assageu fent algunes visites a afloraments del vostre entorn.

Parts d'un aflorament: vegetació, sòl i subsòl