Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Síntesi de les observacions

Consisteix en la recopilació de les dades obtingudes i la confecció de el tall geològic de l'aflorament.

El tall geològic ha de reflectir les característiques observades d'estructura i, usant la simbologia adequada, el tipus de materials presents. S'ha de fer constar la simbologia utilitzada, l'orientació de el tall i l'escala de l'dibuix.

Interpretació

A partir d'el tall geològic de l'aflorament confeccionat iniciarem la interpretació de la història geològica que podem deduir a través de criteris geològics de datació relativa. EL marc de referència utilitzat és el Actualisme (el present és la clau per estudiar el passat).

Es tracta de buscar criteris que permetin establir l'antiguitat de les unitats descrites (datació relativa) i elements de l'estructura que marquin l'evolució que ha sofert. Per la seva banda, el tipus de materials descrits ens permet saber el procés de formació i, en alguns casos, les condicions paleogeogràfiques de el lloc en el moment de la formació d'aquells materials.

Es pot iniciar aquest procés d'interpretació amb l'ajuda del que es coneix com a guia d'inferències, on a partir de el problema plantejat i les observacions realitzades anem fent les inferències que ens porten a les conclusions.

Finalment, a l'ordenar les conclusions, obtindrem una seqüència d'esdeveniments ordenats en el temps, de més antic a més modern.

Interpretació del tall de terreny, organitzant els diferents materials per capes per tal de facilitar-ne l'estudi

Com a exemple d'integració de les dades de les diferents parades d'un itinerari, per tenir un model global de les característiques geològiques de la zona visitada, adjunt us presentem el tall geològic de l'itinerari geològic de la riera de Sant Jaume.

Tall geològic de l'itinerari geològic de la riera de Sant Jaume.